Priser

Salær beregnes i utgangspunktet ut ifra medgått tid. I tillegg til medgått tid tas det hensyn til sakens kompleksitet, omfang og verdi for klienten. Veiledende timepris er fra kr. 1 085,- eks mva til kr. 2 000,- eks.mva. avhengig av bl.a sakstype og kompleksitet, om klienten er næringsdrivende eller privatbetalende eller om utgiftene til juridisk bistand dekkes av et forsikringsselskap.

Ved inngåelsen av et oppdrag angis en ramme for kostnadene med saken, så langt det er mulig. Mulighet for fastpris for enkelte typer oppdrag, slik som oppgjørsoppdrag dersom du selger eiendom uten megler. I de aller fleste tilfellene er det imidlertid vanskelig å fastslå salæret på forhånd.

Oppgjørsoppdrag av ordinær boligeiendom: kr. 20.000,- med tillegg av mva. (Egne priser for næringseiendom og landbrukseiendommer).

Det kan i tillegg påløpe offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg.

Det kan tilkomme merverdiavgift også på utlegget.

Klienter vil normalt motta faktura hver måned, hvor også dekning av utlegg og kostnader vil bli tatt med.

I enkelte tilfeller dekker staten (fri rettshjelp/fritt rettsråd) eller forsikringsselskapet ditt (rettshjelpsforsikring) advokatutgiftene dine. Mange har en fri rettshjelpsdekning under bil-, villa- og/eller innboforsikringen sin. For å få fri rettshjelp/fritt rettsråd må inntekten og formuen din ligge under bestemte grenser. For enslige må inntekten ligge under kr. 246.000,- pr år. For gifte/samboere er grensen kr. 369.000,- pr år.

Ta kontakt på telefon for en gratis og uforpliktende konsultasjon (30 min).  Kontaktinformasjon til den enkelte advokat finner du her.


Hva kan du selv gjøre

Det som ofte er det viktigste for klienten er at man får kvalifisert og effektiv juridisk bistand til en rimelig og fornuftig pris. Det er derfor viktig at advokattiden anvendes best mulig. For å bidra til dette kan du f. eks. lage en kronologisk oversikt over viktige hendelser i den aktuelle saken.

Med dette får du også selv bedre oversikt, i tillegg til at du vil få bedre og raskere hjelp både i innledende kontakt og før det første møtet. På denne måten blir det langt enklere og mer effektivt å vurdere saken din. På advokatenhjelperdeg.no finner du hjelpeverktøy for dette.


Fra Advokatforeningen

lgo_af_medium

Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er ’advokat’. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar sikrede pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning.
Sikkerhetsstiller er Chartis, PB 1588 Vika, 0118 Oslo, org.nr: 850 567 352.

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen